Antall påmeldte:
2 278

DieselGate - bilindustriens miljøsvindel


Hva kan vi gjøre for deg?
Flere amerikanske og kanadiske kunder har allerede mottatt kompensasjon fra VW. Som Norges største organisator av klagesaker, ønsker Klagehjelp AS å være med og bidra til at også norske kunder skal motta økonomisk kompensasjon.

Vi samler nå et spleiselag, hvis mål er å påvirke de som er ansvarlige for VWs meget omtalte utslippsskandale i Norge til å yte økonomisk kompensasjon til sine kunder. Spleiselaget vil kunne påvirke gjennom media, fremskaffelse av ekspertuttalelser, juridiske vurderinger og eventuelt, om de engasjerte advokatene anbefaler dette, gjennom finansiering av et gruppesøksmål på vegne av alle deltakerne i spleiselaget.

Kunden kan melde seg på spleiselaget gjennom hele spleiselagets levetid. Deltakeravgiftens størrelse avhenger av om kunden blir deltaker før eller etter juridisk avklaring fra advokatene foreligger.
  • Kunder som melder seg inn i spleiselaget før juridisk avklaring foreligger, blir innmeldt som Deltaker. De har en lavere totalpris enn øvrige deltakere, men taper det innbetalte honoraret dersom søksmålet ikke blir igangsatt, eller om søksmålet ikke vinner frem.
  • Kunder som melder seg inn i spleiselaget etter at juridisk avklaring foreligger, blir innmeldt som Søksmålsdeltaker. Søksmålsdeltakere betaler en høyere deltakeravgift. De har ikke vært med på å finansiere oppbyggingen av spleiselaget frem mot den juridiske avklaringen og betaler en forholdsvis høyere pris for deltakelse i selve søksmålet. De taper det innbetalte honoraret dersom søksmålet ikke vinner frem. Dersom Søksmålet likevel ikke blir igangsatt, selv om vurderingen er at Søksmålet kan vinne frem, plikter Klagehjelp AS å tilbakeføre 80 % av innbetalt honorar til deltakere i kategorien Søksmålsdeltaker.
Ønsket om å delta i spleiselaget henger blant annet sammen med at kunden anser at det vil være for økonomisk krevende å finansiere og å bære risikoen for et søksmål alene. Kunden antar at søksmålet vil bidra til å avklare kundens rettsposisjon, helt eller delvis. Kunden antar at slik avklaring - dersom søksmålet når frem - vil gjøre det enklere og rimeligere for kunden å nå frem i sin sak.

Selv om deltakeren er en del av spleiselaget, kan han/hun også forfølge sin rettsposisjon på egenhånd. Dersom deltakeren likevel ønsker bistand til, på egenhånd å forfølge sin rettsposisjon, i tillegg til å delta i spleiselaget, er deltakeren selv ansvarlig for å engasjere advokat for dette formålet. Klagehjelp påtar seg ikke noe ansvar for slik egen-initiert bistand.

Klagehjelp AS vil bistå spleiselaget i å finne egnet og kompetent advokat for å gjennomføre søksmålet. Klagehjelp AS skal først innhente en betenkning fra advokatene vedrørende søksmålets juridiske og faktiske beskaffenhet på vegne av kunden og spleiselaget. Klagehjelp AS kan ikke holdes ansvarlig for advokatenes håndtering av oppdraget.

Dersom advokatenes vurdering er at søksmålet ikke kan vinne frem, har Klagehjelp AS intet ansvar for å besørge at søksmål blir igangsatt. Det vil på dette tidspunktet kun være deltakere i kategorien Deltaker i spleiselaget. De er innforstått med at Klagehjelp AS når har utført sitt oppdrag, at tjenesten er levert og at kunden dermed ikke har noe krav på å få tilbakebetalt noe av det innbetalte honoraret.

Dersom vurderingen er at søksmålet kan vinne frem, er det Klagehjelp AS sitt ansvar å besørge at søksmålet blir igangsatt, samt å informere kunden om dette etter inngått oppdrag. Dersom søksmål likevel ikke blir igangsatt, selv om vurderingen er at søksmålet kan vinne frem, plikter Klagehjelp AS å tilbakeføre 80 % av innbetalt honorar til deltakere i kategorien Søksmålsdeltaker. Slik refusjon skal finne sted senest én måned etter at det er klart at søksmålet likevel ikke vil bli igangsatt. Ved slik refusjon har Klagehjelp AS intet ytterligere ansvar overfor kunden.

Spleiselaget vil også kunne påvirke de ansvarlige for VWs utslippsskandale gjennom media og ved fremskaffelse av ekspertuttalelser. Dette arbeidet vil kunne virke til at kunden mottar kompensasjon uten at det avklares i domstolen. Dersom kunden, mens hun/han er deltaker i spleiselaget, skulle motta økonomisk kompensasjon for utslippsskandalen uten gjennom søksmålet, har Klagehjelp ingen plikt til å tilbakeføre deler av innbetalt honorar til kunden.

Tre viktige grunner til å delta i spleiselaget:
  • Vi gir deg en god mulighet til å slå deg sammen med andre i samme posisjon.
  • Spleiselaget vil, på vegne av deltakerne, påvirke gjennom media, gjennom fremskaffelse av ekspertuttalelser, juridiske vurderinger og eventuelt, om de engasjerte advokatene anbefaler dette, gjennom søksmål. Etter hvert som juridiske vurderinger innhentes, vil disse distribueres til samtlige deltakere i spleiselaget.
  • Klagehjelp vil holde deltakerne orientert om status og utfall av eventuelle søksmål, samt kontinuerlig arbeide med å invitere nye deltakere inn til spleiselaget, for på denne måten å øke gjennomslagskraften for spleiselaget.
Gjennom vår nettside, vil du ha oversikt over hele prosessen. Vi oppdaterer denne fortløpende. Målet er at våre kunder skal motta økonomisk kompensasjon.


Bakgrunnen for skandalen


I 2015 ble det avslørt at Volkswagen, en av verdens største bilprodusenter, bevisst hadde jukset med sine biler. Bilene var utstyrt med et spesiallaget program for å lure utslippstestene. Under tester sørget programmet for at bilene hadde langt mindre utslipp av avgasser (NOx) enn fabrikkens spesifikasjoner. Når bilene derimot kjørte på vanlig vei, viste utslippet seg å være mye høyere. Resultatet var følgelig at også drivstofforbruket ble høyere enn oppgitt. Dette ble gjort med én hensikt; å lure kunden.

Hvilken betydning har dette for deg?
De økonomiske konsekvensene for de som eier kjøretøyet, er økt forbruk av drivstoff, som igjen fører til økte kostnader. Dette bevises med at programmet senker forbruket og effekten på motorkraften, som igjen viser lavere tall på avgassing

Miljø
Bilprodusentene er pliktige til å følge de miljøkravene som er lovbestemt. Når produsentene bryter disse kravene, blir de skyldige i høyere forurensning. Avgassene er skadelige både for mennesker, dyr og vegetasjon.

Artikler i media


28.11.2016: Vi mottok brev fra Vera Jourova. Last ned:

Viktig utdrag fra Stortingets høretime


Den 29.09.2016 la EU-kommisjonen ut en pressemelding der blant annet EU-kommisjonær Vera Jourova uttaler følgende:

"I want a fair deal for European consumers. VW's recent commitment to inform consumers and to repair all affected cars with a clear timetable is an important first step, which we will monitor closely. I will continue to work with national enforcement authorities and consumer organisations and support their efforts to obtain compensation."

Her er EU-kommisjonær Vera Jourova sitter på at hun vil fortsette å jobbe med nasjonale håndhevelsesmyndigheter og forbrukerorganisasjoner og å støtte deres innsats for å motta kompensasjon.

Da EU-kommisjonær Vera Jourova møtte europeiske forbrukerorganisasjoner den 08.09.2016, uttalte Monique Goyens, direktør for The European Consumer Organisation (BEUC) følgende:

“It is reassuring that the European Commission is taking the side of consumers on the issue of receiving compensation for Volkswagen’s emission fraud. The Commission has concluded that the German car maker broke EU law which cannot be left without consequences.

“National authorities in Europe have faltered for too long while consumers in the US, South Korea and Australia have seen governments act in their interest.”

Her siteres direktøren av BEUC på at EU-kommisjonen har konkludert med at den tyske bilprodusenten har brutt EU-retten, hvilket ikke kan passere uten konsekvenser.

Reuters, 05.09.2016: Ifølge den tyske avisen Die Welt, har EU-kommisjonen funnet at VW har brutt forbrukerlover i 20 EU-land gjennom å jukse med utslippstester. Blant lovene som er brutt finner man Consumer Sales and Guarantees Directive, som forbyr selskaper å skryte på seg overdrevne miljøpåstander for å påvirke salget og the Unfair Commercial Practises Directive. Begge lovene gjelder for hele EU, hevder avisen.

EU-kommisjonen forteller at industrikommisjonær Elzbieta Bienkowska gjentatte ganger har oppmuntret VW til å vurdere å kompensere forbrukerne frivillig. For å sikre at forbrukerne får en rettferdig behandling, har forbrukerkommisjonær Vera Jourova kontaktet forbrukerorganisasjoner i EU for å samle informasjon.


Jourova uttaler “But it already appears that Vokswagen clearly breached European consumer laws in most member states. That is why I think it is necessary that we get involved to coordinate on a European level.”

Reuters, 25.07.2016: EU samarbeider med forbrukerorganisasjoner for å presse VW til å gi også europeiske kunder økonomisk kompensasjon, slik de har gjort i USA. Hittil har VW godtatt å betale 15,3 milliarder dollar til 475 000 amerikanske bileiere, mens de nektet for å kompensere 8,5 millioner europeiske bileiere.

I stedet har de satt i gang med en teknisk fix i Europa. Vera Jourova i EU-kommisjonen forteller i en e-post at “We are working with consumer authorities to ensure EU consumers get a fair treatment.” Jourova har sendt brev til nasjonale forbrukermyndigheter i 28 land for å samle informasjon om vanskelighetene de opplever og hvordan de kan samkjøre tiltakene sine.

Ifølge Johannes Kleis ved European Consumer Protection (BEUC), har forbrukermyndighetene i Belgia, Spania og Italia har tatt grep på vegne av de berørte kundene i de respektive landene. Han mener initiativet fra EU-kommisjonen er viktig for å kunne presse frem at også europeiske bileiere skal kunne motta økonomisk kompensasjon.

Da VWs forlik med amerikanske kunder ble annonsert 28.06.2016, uttalte Monique Goyens, Director General of The European Consumer Organisation (BEUC) følgende:

“Volkswagen’s global fraud is a scandal of unprecedented dimensions. Millions of European consumers have been misled into buying a car which they would not have bought had they known about the defeat device. The fact that VW refuses to pay compensation in Europe but is ready to pay in the US adds insult to injury. Together with our member organisations we will do what we can to pursue Volkswagen for their wrongdoing. Authorities have to take their responsibilities seriously and start supporting consumers.

“That US consumers are worth up to $10,000 more to Volkswagen than EU consumers is down to pressure from authorities, courts, and better enforcement in the US. However, Volkswagen should not think that they can get away with it.”

Her siteres direktøren av BEUC på at de, sammen med sine medlemsorganisasjoner, gjør det de kan for å forfølge VW for de feil som de har gjort. Hun sier også at myndigheter må ta sitt ansvar på alvor ved å begynne å støtte sine forbrukere.

Uregelmessigheter ved utslipp hos 16 bilmerker

Volkswagen-forlik til 130 milliarder i USA

VW risikerer å måtte kjøpe tilbake 580.000 biler

Suksess med klagehjelp

Saksøker Volkswagen for milliarder

Oljefondet saksøker VolkswagenSe pris for tjenesten under priser.


Vi vil presisere at Klagehjelp verken tilbyr økonomisk rådgivning eller juridisk bistand, men på oppdragsbasis utfører konsulenttjenester - blant annet i forbindelse med klage på ulike investeringsprodukt og investeringsrådgivning.